Tere tulemast tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonilise esitamise portaali

Portaali kasutusjuhend

Tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonilise esitamise portaalis saate esitada:
ja edastada neid Patendiametile ning vaadata oma selle portaali kaudu varem edastatud taotlusi.
Portaalikasutamiseks peab Teil olema kehtivate sertifikaatidega ID-kaart ja arvutisse paigaldatud ID-kaardi kasutamise tarkvara. Kaardi ja sertifikaatide toimimist saate kontrollida aadressil http://www.sk.ee/id-kontroll/
Täpsem info arvuti seadistamise juhendis!

Ülamenüü
Uus taotlus-- saate alustada uue taotluse sisestamist.
Saadetud taotlused-- näitab Teie poolt selle portaali kaudu Patendiametile esitatud taotlusi.
Allkirjastamata/saatmata taotlused-- siin on kõik Teie salvestatud taotlused, mida Te pole Patendiametisse saatnud.

Saadetud taotlused
Siin on kõik Teie poolt portaali kaudu Patendiametile saadetud taotlused. Näidatakse saatmise kuupäeva, taotleja nime, viitenumbrit, volinikku ja staatust. Staatus võib olla kahesugune:
1) esitatud- taotlus on esitatud Patendiametile, kuid pole veel üle vaadatud;
2) vastuvõetud- taotlus on üle vaadatud ja Patendiameti poolt aktsepteeritud.

Allkirjastamata/saatmata taotlused
Siin on kõik Teie taotlused, mis on salvestatud, aga pole veel saadetud Patendiametile. Siin saate veel taotlust muuta, kustutada, allkirjastada ja saata Patendiametile. Kui taotlus on allkirjastatud, siis pärast seda taotlust enam muuta ei saa, saab kas kustutada või saata Patendiametile

1. Taotleja andmed
Sisestada tuleb taotleja nimi ja täielik aadress. Soovitame sisestada ka kontakttelefoni numbri ja e-posti aadressi.
Kui kirjavahetuse aadress erineb taotleja elukoha/juriidilisest aadressist, tuleb vajutada lingile "Kirjavahetuse aadress". Avanevad väljad, kuhu sisestatakse kirjavahetuse aadress.
Kui taotleja ei ole leiutise autor, siis tuleb märgistada see andmeväli, millisel õiguslikul alusel on taotleja saanud patendi taotlemise õiguse.
Eesti taotleja võib esitada taotluse ise või volitada end esindama patendivoliniku. Patendivolinik on isik, kes osutab õigusteenust tööstusomandi alal. Kui taotleja volitab ennast esindama patendivoliniku, tuleb sisestada tema nimi. Patendivoliniku nime sisestamiseks vajutage nuppu "Vali" ja avanenud aknast valige patendivolinik. Kui olete patendivoliniku valinud, siis tekib väli, mille kaudu saab edastada ka patendivoliniku volitusi tõendava digitaalselt allkirjastatud volikirja. Kui Te seda kohe ei edasta, siis tuleb see esitada Patendiameti vastuvõtuosakonnale võimalikult kiiresti omal algatusel või, kui seda omal algatusel pole esitatud, siis Patendiameti poolt määratud tähtpäevaks. Volikiri tuleb edastada või hiljem esitada juhul, kui taotluse allkirjastab digitaalselt patendivolinik. Kui aga patendivolinik on käesoleval lehel valitud ja taotluse allkirjastavad digitaalselt kõik taotlejad, siis ei ole vaja patendivolinikule üldvolituse andmise korral volikirja edastada ega hiljem esitada.
Kui olete taotleja andmed sisestanud ja rohkem taotlejaid ei ole, siis vajutage nuppu "Edasi". Kui taotlejaid on rohkem kui üks, siis vajutage nuppu "Lisa veel taotlejaid".
Kui on kaks või enam taotlejat, kelle kõigi elukoht või asukoht on Eesti Vabariigis, ja kui taotlejaid ei esinda patendivolinik, siis volitage taotlejate hulgast ühine esindaja. Ühise esindaja volitamiseks märkige viimasel lehel “Andmete kontroll/edastamine” tühjale andmeväljale tekst “Ühine esindaja” ja tema nimi. Ühise esindaja nime saate sisestada alles siis, kui olete jõudnud andmete sisestamisega viimasele lehele. Selliselt ühise esindaja volitamiseks peavad kõik taotlejad taotluse viimasel lehel selle digitaalselt allkirjastama. Juhendi ühise esindaja volitamiseks leiate viimasel lehel ‘’Andmete kontroll/edastamine” küsimärgi all.
Kuidas lisada taotlusele rohkem kui ühe isiku allkiri, selle kohta leiate informatsiooni viimasel lehel ‘’Andmete kontroll/edastamine”.

2. Autori andmed
Sisestada tuleb autori ees- ja perekonnanimi ning täielik aadress. Kui autor on ühtlasi taotleja, võite lehel ‘’Autori andmed’’ sisestada ainult autori ees- ja perekonnanime või sõna ‘’taotleja’’. Kui autor ei soovi oma nime autorina avalikustada, siis tuleb teha märge vastavasse kastikesse, kusjuures ei tohi unustada, et kui see kastike on märgitud, tuleb kindlasti lisada ka selle autori digitaalne allkiri viimasel lehel. Kuidas lisada taotlusele rohkem kui ühe isiku allkiri, selle kohta leiate informatsiooni viimasel lehel Andmete kontroll/edastamine”.
Kui olete autori andmed sisestanud ja rohkem autoreid ei ole, siis vajutage nuppu "Edasi". Kui autoreid on rohkem kui üks, siis vajutage nuppu "Lisa veel autoreid".

3. Leiutise nimetus
Andmeväljad leiutise nimetuse sisestamiseks eesti ja inglise keeles. Leiutise nimetus peab olema identne leiutiskirjelduses toodud leiutise nimetusega.
4. Prioriteet
Prioriteeti saab taotleda juhul, kui Te olete varem esitanud sama leiutise kohta patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse, st kui esitatav taotlus ei ole Teie esmane taotlus selle leiutise kohta. Märgistage vastav kastike ja täitke esmase taotluse kohta nõutud andmed. Seda toimingut loetakse prioriteedinõude esitamiseks.
Kui esitatav taotlus on esmane taotlus, siis lehel “Prioriteet” ühtki kastikest ei märgistata ja ühtki andmevälja ei täideta. Vajutage nuppu “Edasi”.
Kui Te esitate käesoleva taotluse Pariisi konvensiooni vm kokkuleppe taotluse alusel 12 kuu jooksul pärast esmase patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamise kuupäeva siis märgistage esimene kastike, täitke vastavad andmeväljad (esmase taotluse esitamise kuupäev, riik, taotluse number).
Kui Te esitate varasemast patenditaotlusest eraldatud patenditaotluse, siis märgistage teine kastike ning kirjutage andmeväljadele varasema patenditaotluse esitamise kuupäev ja patenditaotluse number. Juhul kui varasemas patenditaotluses oli esitatud prioriteedinõue Pariisi konventsiooni vm kokkuleppe taotluse alusel, siis märgistage ka esimene kastike ja täitke vastavad andmeväljad.
Kui Te esitate käesoleva taotluse varasema patenditaotluse leiutise olemust muutvate paranduste ja täienduste alusel, siis märgistage kolmas kastike ja kirjutage andmeväljadele paranduste ja täienduste Patendiametile esitamise kuupäev ja patenditaotluse number.
Kui Te olete esitanud prioriteedinõude, siis vajutage nuppu ‘’EDASi’’.
Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid tuleb esitada võimalikult kiiresti Patendiameti vastuvõtuosakonnale omal algatusel, kuid mitte hiljem kui 16 kuud prioriteedikuupäevast. Kui prioriteedinõude aluseks on Eestis esitatud esmane patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus, siis ei ole vaja esitada prioriteedinõuet tõendavaid dokumente.
Kui Te soovite esitada mitu prioriteedinõuet, siis kõige varasem prioriteedinõue täitke siin lehel ‘’Prioriteet’’, ülejäänute kohta aga märkige lehel “Andmete kontroll/edastamine” tühjale andmeväljale tekst “Prioriteet” koos prioriteedi liigi märkimisega ja märkige vajalikud andmed.

5. Muud andmed
Kui leiutise objekt on bioloogiline aine või leiutis eeldab bioloogilise aine kasutamist, esitage andmed bioloogilise aine, sealhulgas mikroorganismi deponeerimise kohta. Sisestage andmeväljadele deponeerimise registreerimisnumber, kuupäev ja rahvusvahelise deponeerimisasutuse täielik või lühendatud nimi. Lehel “Lisad” saate lisada ka bioloogilise aine deponeerimist tõendava dokumendi. Kui Te seda kohe ei lisa, siis tuleb see esitada võimalikult kiiresti Patendiameti vastuvõtu osakonnale omal algatusel, kuid mitte hiljem kui 16 kuud patenditaotluse esitamise kuupäevast .
Patendiseaduse § 8 lõikes 3 sätestatud nõue esitatakse siis, kui soovitakse, et 12 kuu jooksul enne esmase taotluse esitamise kuupäeva avalikustatud leiutise olemust avavat teavet ei võetaks arvesse tehnika taseme kindlaksmääramisel. Selleks sisestage vastavatele andmeväljadele teabe avalikustamise kuupäev ning võimalikult täpsed andmed avalikustamise allika või sündmuse kohta, sealhulgas leiutise eksponaadina näitusel väljapaneku kuupäev ja näituse nimetus ning toimumise koht. Nõudele tuleb lisada seda põhjendavad tõendid. Kui märgistate lehel ‘’Lisad’’ tühja kastikese, saate samal lehel need tõendid kohe lisada.
Kui olete lehel ‘’Muud andmed’’ vajalikud andmed esitanud või kui Teil ei ole vaja sellel lehel andmeid esitada, siis vajutage nuppu “Edasi”.

6. Lisad
Lehel „Lisad“ saate taotlusele lisada tekstidokumente ja jooniseid. Iga dokument tuleb lisada eraldi failina. Märgistage vastav kastike ja lisage dokument. Leiutiskirjeldus on kohustuslik.
Tekstidokumendid esitatakse pdf formaadis ja joonised gif- või jpg formaadis.

7. Riigilõiv
Andmed riigilõivu tasumise kohta võite esitada kohe või kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates. Kui olete riigilõivu juba maksnud või maksate portaali kaudu, siis sisestage maksja nimi, maksedokumendi number ja makse kuupäev, makstud taotluslõiv, makstud enam kui 10 nõudluspunkti eest lõiv, makstud koopiate väljastamise lõiv, makstud lõiv kokku. Soovitav on lisada failina pangaasutuse poolt kinnitatud või koostaja poolt digitaalselt allkirjastatud riigilõivu tasumist tõendav dokument. Riigilõivud (vastavalt riigilõivuseadusele) tasutakse Rahandusministeeriumi kontole:
SEB EE891010220034796011, viitenumber Patendiameti toimingute eest 2900082362
Swedbank EE932200221023778606, viitenumber Patendiameti toimingute eest 2900082362
Danske Bank A/S EE403300333416110002, viitenumber Patendiameti toimingute eest 2900082362
Nordea Bank Finland PLC EE701700017001577198, viitenumber Patendiameti toimingute eest 2900082362
Kui soovite riigilõivu tasuda hiljem, peate kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates esitama Patendiameti vastuvõtuosakonnale andmed tasutud riigilõivu kohta.

8. Andmete kontroll/edastamine
Sellel lehel oleval tühjal andmeväljal saate sisestada andmeid, mida peate vajalikuks, aga mille jaoks ei ole eraldi andmevälja olemas, või kui soovite midagi selgitada või kui andmed ei mahu olemasolevatele andmeväljadele. Andmete ette tuleks märkida selle andmevälja nimetus, mille juurde lisatavad andmed kuuluvad.
Kui on olemas registreeritud üldvolikiri jaTeie soovite seda kasutada, siis märkige selle üldvolikirja registreerimisnumber siia andmeväljale.
Kui taotlejatel on ühine esindaja, tuleb tema nimi märkida siia andmeväljale.
Kui Teil on vaja esitada mitu üht liiki prioriteedinõuet, siis kõik teised prioriteedinõuded peale kõige varasema tuleb märkida siia andmeväljale.
Kui Teil on mitu bioloogilise aine deponeeringut, siis kõik peale esimese tuleb märkida siia andmeväljale.
Kui taotleja on juriidiline isik, siis tuleb vastavale andmeväljale märkida ka allakirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
Kui Te ei ole isik, kellel on õigus taotlusele alla kirjutada või kui taotlusele tuleb lisada ka teise isiku allkiri, saate siin sisestada allkirjaõigusliku isiku isikukoodi (juhul kui isikukoode on vaja sisestada rohkem kui üks, tuleb isikukoodid eraldada komadega). Seejärel salvestage taotlus. Isik, kes taotlusele alla kirjutab, peab portaali sisse logima. Seejärel saab ta allkirjastada ja saata Patendiametile varem salvestatud taotluse, mis asub rubriigis "Allkirjastamata/saatmata taotlused".
Kui Te olete isik, kellel on õigus taotlusele alla kirjutada, ja volitada pole kedagi vaja, siis vajutage nuppu "SALVESTA", misjärel ilmub nupp "ALLKIRJASTA". Vajutades nuppu "ALLKIRJASTA", tekib uus aken, kus tuleb veel kord vajutada "ALLKIRJASTA", misjärel Teilt küsitakse ID-kaardi PIN 2 koodi. Pärast seda on Teie taotlus allkirjastatud ja tekib nupp "SAADA", millele vajutades ilmub kiri "TEIE TAOTLUS SAADETUD PATENDIAMETILE".

Teatis
Pärast taotluse saatmist Patendiametile saab seda edaspidi vaadata ülamenüüs rubriigi "Saadetud taotlused" alt. Taotlusel on kaks staatust: pärast saatmist on Patendiameti poolt üle vaatamata taotlus staatuses "Esitatud", pärast Patendiameti poolt ülevaatamist aga staatuses "Vastu võetud“.
„Vastu võetud“ staatuses taotluse korral näete nupule "VAATA" vajutades patenditaotluse vastuvõtmise teatist. Teatise saate selle all olevatele nuppudele vajutades välja trükkida ja pdf-laiendiga failina oma arvutisse salvestada.

Kasuliku mudeli registreerimise taotlemine

1. Taotleja andmed
Sisestada tuleb taotleja nimi ja täielik aadress. Soovitame sisestada ka kontakttelefoni numbri ja e-posti aadressi.
Kui kirjavahetuse aadress erineb taotleja elukoha/juriidilisest aadressist, tuleb vajutada lingile "Kirjavahetuse aadress". Avanevad väljad, kuhu sisestatakse kirjavahetuse aadress.
Kui taotleja ei ole leiutise autor, siis tuleb märgistada see andmeväli, millisel õiguslikul alusel taotleja on saanud kasuliku mudeli registreerimise taotlemise õiguse.
Eesti taotleja võib esitada taotluse ise või volitada end esindama patendivoliniku. Patendivolinik on isik, kes osutab õigusteenust tööstusomandi alal. Kui taotleja volitab ennast esindama patendivoliniku, tuleb sisestada tema nimi. Patendivoliniku nime sisestamiseks vajutage nuppu "Vali" ja avanenud aknast valige patendivolinik. Kui olete patendivoliniku valinud, siis tekib väli, mille kaudu saab edastada ka patendivoliniku volitusi tõendava digitaalselt allkirjastatud volikirja. Kui Te seda kohe ei edasta, siis tuleb see esitada Patendiameti vastuvõtuosakonnale võimalikult kiiresti omal algatusel või, kui seda omal algatusel pole esitatud, siis Patendiameti poolt määratud tähtpäevaks. Volikiri tuleb edastada või hiljem esitada juhul, kui taotluse allkirjastab digitaalselt patendivolinik. Kui aga patendivolinik on käesoleval lehel valitud ja taotluse allkirjastavad digitaalselt kõik taotlejad, siis ei ole vaja patendivolinikule üldvolituse andmise korral volikirja edastada ega hiljem esitada.
Kui olete taotleja andmed sisestanud ja rohkem taotlejaid ei ole, siis vajutage nuppu "Edasi", kui aga taotlejaid on rohkem kui üks, siis vajutage nuppu "Lisa veel taotlejaid".
Kui on kaks või enam taotlejat, kelle kõigi elukoht või asukoht on Eesti Vabariigis, ja kui taotlejaid ei esinda patendivolinik, siis volitage taotlejate hulgast ühine esindaja. Ühise esindaja volitamiseks märkige viimasel lehel “Andmete kontroll/edastamine” tühjale andmeväljale tekst “Ühine esindaja” ja tema nimi. Ühise esindaja nime saate sisestada alles siis, kui olete jõudnud andmete sisestamisega viimasele lehele. Selliselt ühise esindaja volitamiseks tuleb taotluse viimasel lehel taotlus kõigi taotlejate poolt digitaalselt allkirjastada. Juhendi ühise esindaja volitamiseks leiate viimasel lehel ‘’Andmete kontroll/edastamine” küsimärgi all.
Kuidas lisada taotlusele rohkem kui ühe isiku allkiri, selle kohta leiate informatsiooni viimasel lehel ‘’Andmete kontroll/edastamine.

2. Autori andmed
Sisestada tuleb autori ees- ja perekonnanimi ning täielik aadress. Kui autor on ühtlasi taotleja, võite lehel ‘’Autori andmed’’ sisestada ainult autori ees- ja perekonnanime või sõna ‘’taotleja’’. Kui autor ei soovi oma nime autorina avalikustada, siis tuleb teha märge vastavasse kastikesse, kusjuures ei tohi unustada, et kui see kastike on märgitud, tuleb kindlasti lisada ka selle autori digitaalne allkiri viimasel lehel. Kuidas lisada taotlusele rohkem kui ühe isiku allkiri, selle kohta leiate informatsiooni viimasel lehel “Andmete kontroll/edastamine”. Kui olete autori andmed sisestanud ja rohkem autoreid ei ole, siis vajutage nuppu "Edasi", kui aga autoreid on rohkem kui üks, siis vajutage nuppu "Lisa veel autoreid".

3. Leiutise nimetus
Andmeväljad leiutise nimetuse sisestamiseks eesti ja inglise keeles. Leiutise nimetus peab olema identne leiutiskirjelduses toodud leiutise nimetusega.
4. Prioriteet
Kui esitatav taotlus on esmane taotlus, siis lehel “Prioriteet” ühtki kastikest ei märgistata ja ühtki andmevälja ei täideta. Vajutage nuppu “Edasi”.
Prioriteet
Prioriteeti saab taotleda juhul, kui Te olete varem esitanud sama leiutise kohta kasuliku mudeli registreerimise taotluse või patenditaotluse, st kui esitatav taotlus ei ole Teie esmane taotlus selle leiutise kohta. Märgistage vastav kastike ja täitke esmase taotluse kohta nõutud andmed. Seda toimingut loetakse prioriteedinõude esitamiseks.
Kui Te esitate käesoleva taotluse 12 kuu jooksul pärast esmase kasuliku mudeli registreerimise taotluse või patenditaotluse esitamise kuupäeva Pariisi konventsiooni vm kokkuleppe taotluse alusel, siis märgistage kastike, täitke vastavad andmeväljad (esmase taotluse esitamise kuupäev, riik, taotluse number).
Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid tuleb esitada võimalikult kiiresti omal algatusel, kuid mitte hiljem kui 16 kuud prioriteedikuupäevast Patendiameti vastuvõtuosakonnale. Kui prioriteedinõude aluseks on Eestis esitatud esmane kasuliku mudeli registreerimise taotlus või patenditaotlus, siis ei ole vaja esitada prioriteedinõuet tõendavaid dokumente.
Kui Teil on vaja esitada mitu prioriteedinõuet, siis kõige varasem prioriteedinõue täitke siin lehel ‘’Prioriteet’’, ülejäänute kohta aga märkige lehel “Andmete kontroll/edastamine” tühjale andmeväljale tekst “Prioriteet” koos prioriteedi liigi märkimisega ja märkige vajalikud andmed.
Esitatud patenditaotluse põhjal
Kui Te esitate käesoleva taotluse sama leiutist käsitleva Patendiametis menetluses oleva patenditaotluse põhjal 10 aasta jooksul patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates (vt kasuliku mudeli seaduse § 19), siis märgistage vastav kastike ja kirjutage vastavatele andmeväljadele patenditaotluse esitamise kuupäev ja patenditaotluse number.
Kui Te olete esitanud prioriteedinõude või andmed, et käesolev taotlus on esitatud patenditaotluse põhjal, siis vajutage nuppu ‘’Edasi’’

5. Lisad
Lehel „Lisad“ saate taotlusele lisada tekstidokumente ja jooniseid. Iga dokument tuleb lisada eraldi failina. Märgistage vastav kastike ja lisage dokument. Leiutiskirjeldus on kohustuslik.
Tekstidokumendid esitatakse pdf formaadis ja joonised gif või jpeg formaadis.

6. Riigilõiv
Andmed riigilõivu tasumise kohta võite esitada kohe või kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates. Kui olete riigilõivu juba maksnud või maksate portaali kaudu, siis sisestage maksja nimi, maksedokumendi number ja makse kuupäev, makstud taotluslõiv, makstud lõiv kokku. Soovitav on lisada failina pangaasutuse poolt kinnitatud või koostaja poolt digitaalselt allkirjastatud riigilõivu tasumist tõendav dokument. Riigilõivud (vastavalt riigilõivuseadusele) tasutakse Rahandusministeeriumi kontole:

SEB EE891010220034796011, viitenumber Patendiameti toimingute eest 2900082362
Swedbank EE932200221023778606, viitenumber Patendiameti toimingute eest 2900082362
Danske Bank A/S EE403300333416110002, viitenumber Patendiameti toimingute eest 2900082362
Nordea Bank Finland PLC EE701700017001577198, viitenumber Patendiameti toimingute eest 2900082362

Kui soovite riigilõivu tasuda hiljem, peate kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates esitama Patendiameti vastuvõtuosakonnale andmed tasutud riigilõivu kohta.

7. Andmete kontroll/edastamine
Sellel lehel oleval tühjal andmeväljal saate sisestada andmeid, mida peate vajalikuks, aga mille jaoks ei ole eraldi andmevälja olemas või kui soovite midagi selgitada või kui andmed ei mahu olemasolevatele andmeväljadele. Andmete ette tuleks märkida selle andmevälja nimetus, mille juurde lisatavad andmed kuuluvad.
Kui on olemas registreeritud üldvolikiri jaTeie soovite seda kasutada, siis märkige selle üldvolikirja registreerimisnumber siia andmeväljale.
Kasuliku mudeli seaduse § 7 lõikes 2 sätestatud nõue esitatakse siis, kui soovitakse, et 12 kuu jooksul enne esmase taotluse esitamise kuupäeva avalikustatud leiutise olemust avavat teavet ei võetaks arvesse tehnika taseme kindlaksmääramisel. Selleks sisestage tühjale andmeväljale teabe avalikustamise kuupäev ning võimalikult täpsed andmed avalikustamise allika või sündmuse kohta, sealhulgas leiutise eksponaadina näitusel väljapaneku kuupäev ja näituse nimetus ning toimumise koht. Nõudele tuleb lisada seda põhjendavad tõendid. Kui märgistate lehel ‘’Lisad’’ tühja kastikese, saate samal lehel need tõendid kohe lisada.
Kui taotlejatel on ühine esindaja, tuleb tema nimi märkida siia andmeväljale.
Kui Teil on vaja esitada mitu üht liiki prioriteedinõuet, siis kõik teised prioriteedinõuded peale kõige varasema, tuleb märkida siia andmeväljale.
Kui taotleja on juriidiline isik, siis tuleb vastavale andmeväljale märkida allakirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
Kui Te ei ole isik, kellel on õigus taotlusele alla kirjutada või kui taotlusele tuleb lisada ka teise isiku allkiri, saate siin sisestada allkirjaõigusliku isiku isikukoodi (juhul kui isikukoode on vaja sisestada rohkem kui üks, tuleb isikukoodid eraldada komadega). Seejärel salvestage taotlus. Isik, kes taotlusele alla kirjutab, peab portaali sisse logima. Seejärel saab ta allkirjastada ja saata Patendiametile varem salvestatud taotluse, mis asub rubriigis "Allkirjastamata/saatmata taotlused".
Kui te olete isik, kellel on õigus taotusele alla kirjutada, ja volitada pole kedagi vaja, siis vajutage nuppu "SALVESTA", misjärel ilmub nupp "ALLKIRJASTA". Vajutage nuppu "ALLKIRJASTA" tekib uus aken, kus tuleb veel kord vajutada "ALLKIRJASTA", misjärel Teilt küsitakse ID-kaardi PIN 2 koodi. Pärast seda on Teie taotlus allkirjastatud ja tekib nupp "SAADA", millele vajutades ilmub kiri "TEIE TAOTLUS SAADETUD PATENDIAMETILE".

Teatis
Pärast taotluse saatmist Patendiametile saab seda edaspidi vaadata ülamenüüs rubriigi "Saadetud taotlused" alt. Taotlusel on kaks staatust: pärast saatmist on Patendiameti poolt üle vaatamata taotlus staatuses "Esitatud", pärast Patendiameti poolt ülevaatamist aga staatuses "Vastu võetud“.
„Vastu võetud“ staatuses taotluse korral näete nupule "VAATA" vajutades taotluse vastuvõtmise teatist. Teatise saate selle all olevatele nuppudele vajutades välja trükkida ja pdf-laiendiga failina oma arvutisse salvestada

Euroopa patendi jõustamise taotlemine

1. Patendiomaniku andmed

Sisestada tuleb patendiomaniku nimi ja täielik aadress.
Kui olete patendiomaniku andmed sisestanud ja patendiomanikke on ainult üks, siis vajutage nuppu "Edasi", kui aga patendiomanikke on rohkem kui üks, siis vajutage nuppu "Lisa veel omanikke".

2. Leiutis
Sisestada tuleb leiutise nimetus, Euroopa patendi number, Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäev ja Euroopa patendikirjelduse tõlke avaldamise sooviavaldus pdf-formaadis failina ning patendikirjelduse tõlge pdf-formaadis failina.
Euroopa patendikirjelduse tõlke avaldamise sooviavaldus peab sisaldama andmeid vastavalt justiitsministri 03. jaanuari 2012. a määruse nr 3 § 27 lõikele 3.

3. Riigilõiv
Kui olete juba maksnud või maksate portaali kaudu, siis sisestage maksja nimi, maksedokumendi number ja makse kuupäev ning makstud lõiv Euroopa patendikirjelduse tõlke avalikustamise eest, vajadusel täiendav lõiv tõlke esitamise tähtaja pikendamise eest ja makstud lõivud kokku. Soovitav on lisada pdf-formaadis failina pangaasutuse kinnitatud või koostaja digitaalselt allkirjastatud riigilõivu tasumist tõendav dokument. Riigilõivud (vastavalt riigilõivuseadusele) tasutakse Rahandusministeeriumi kontole:

SEB EE891010220034796011, viitenumber Patendiameti toimingute eest 2900082362
Swedbank EE932200221023778606, viitenumber Patendiameti toimingute eest 2900082362
Danske Bank A/S EE403300333416110002, viitenumber Patendiameti toimingute eest 2900082362
Nordea Bank Finland PLC EE701700017001577198, viitenumber Patendiameti toimingute eest 2900082362
4. Andmete kontroll/edastamine
Kui olete isik, kellel on õigus taotlusele alla kirjutada, ja volitada pole kedagi vaja, siis vajutage nuppu "SALVESTA", misjärel ilmub nupp "ALLKIRJASTA". Vajutades nuppu "ALLKIRJASTA", tekib uus aken, kus tuleb veel kord vajutada "ALLKIRJASTA", misjärel küsitakse Teilt ID-kaardi PIN 2 koodi. Pärast seda on Teie taotlus allkirjastatud ja ilmub nupp "SAADA", millele vajutades tekib kiri "TEIE TAOTLUS SAADETUD PATENDIAMETILE".
Teatis
Pärast käesoleva taotluse saatmist Patendiametile saab seda edaspidi vaadata ülamenüüs rubriigi "Saadetud taotlused" alt. Saadetud taotlusel on kaks staatust: pärast saatmist on Patendiameti poolt üle vaatamata taotlus staatuses "Esitatud", pärast Patendiameti poolt ülevaatamist aga staatuses "Vastu võetud“.
„Vastu võetud“ staatuses taotluste korral vajutades nupule "VAATA" näete Euroopa patendikirjelduse tõlke vastuvõtmise teatist. Teatise saate selle all olevatele nuppudele vajutades välja trükkida ja pdf-formaadis failina oma arvutisse salvestada.



Tatari 39, Tallinn 15041; telefon 627 7911, faks 627 7912, e-post: vastuvoett@epa.ee.